De Nederlandse glastuinbouw ligt op koers om haar doelen voor CO2-uitstoot in 2020 te realiseren. In de periode 2010-2015 daalde de uitstoot met 30% van 8,1 tot 5,7 Mton.

Daarmee ligt de CO2-uitstoot 8% onder de maximale uitstoot van 6,2 Mton in 2020.
Ook als dit wordt gecorrigeerd voor het warme jaar 2015 ligt de uitstoot onder het doel voor 2020.

DOWNLOAD RAPPORT PRINT INFOGRAPHIC

Sinds 2010 is de CO2-uitstoot, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, gedaald met 2.0 Mton.

De totale CO2-uitstoot ligt in 2015 16% onder het niveau van 1990 en daarmee loopt de glastuinbouw voor op de landelijke ontwikkeling (+9%).

Daling energieverbruik per m2 teelt (GJ)

1,50 1,00 0,50 0,00
2010 2015
1,18
1,10

In de kassen is energie vooral nodig voor verwarming (warmte) en belichting (elektriciteit). Door onder andere toename van de belichting nam het energiegebruik toe en tegelijkertijd werd energie bespaard. Per saldo is tussen 2010 en 2015 het energiegebruik per m2 kas met 7% gedaald en de tuinbouwproductie per m2 met 8% toegenomen. Door de vermindering van het energiegebruik per m2 daalde de CO2-uitstoot met 0,41 Mton.

DOWNLOAD RAPPORT Terug

Toename duurzame energie (PJ)

6 0
2010 2015
2,4
5,0

Duurzaam energiegebruik
bestaat uit:

Aard-
warmte

48%

Zonne-
warmte

16%

Bio-
brandstof

12%

Inkoop groene
energie

24%

In de periode 2010-2015 nam het gebruik van duurzame energie in de Nederlandse glastuinbouw toe met 110%. Hierdoor daalde de CO2-uitstoot met 0,15 Mton. Duurzame energie bestaat uit aardwarmte, zonnewarmte, biobrandstoffen en de inkoop van duurzame energie. Aardwarmte is de grootste duurzame bron en is sterk toegenomen door projecten op grote glastuinbouwbedrijven en van tuinderscollectieven.

DOWNLOAD RAPPORT Terug

Afname verkoop electriciteit (miljard kWh)

8,4
2010
5,2
2015

De Nederlandse glastuinbouw produceert op grote schaal warmte en elektriciteit met warmtekracht installaties op aardgas. Bij deze vorm van elektriciteitsproductie wordt de vrijkomende warmte gebruikt voor de kasverwarming. Naast eigen toepassing wordt de elektriciteit voor een groot deel verkocht. Door de lage stroomprijs is het minder aantrekkelijk om elektriciteit te produceren waardoor in de periode 2010-2015 het aantal door de tuinders verkochte kilowatturen daalde van 8,4 naar 5,2 miljard. Dit komt overeen met een reductie van de CO2-uitstoot van de glastuinbouw met 0,88 Mton.

DOWNLOAD RAPPORT Terug

Kleine areaal kassen

2010
10.307 hectare
2015
9.206 hectare

Het totale areaal kassen nam in de periode 2010-2015 af van 10.307 tot 9.206 hectare. Dit kwam onder andere door de economische situatie. Deze daling van zo’n 11% leidde tot een reductie van CO2-uitstoot met 0,56 Mton.

DOWNLOAD RAPPORT Terug